تمدید آخرین فراخوان ثبت نام کار در گروه مشاغل کارسازان سال ۹۵

تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱        پایان: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱        پایان: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸